ЈАВЕН ПОВИК за практикант/-ка

          „Гласен Текстилец“ од Штип е Здружение на граѓани, непрофитна организација која работи на полето на унапредување на правата на текстилните, кожарските и чевларските работници.

 1. 1. За позиција – Практикант/-ка

Квалификации и задачи:

 • Да е невработен/-а на возраст до 30 години;
 • Познавање на англиски јазик;
 • Добро познавање на работа со компјутерски програми и MS Office;
 • Способност и вештини за тимска работа;
 • Да поседува патна исправа и да е во можност да патува по потреба надвор од Република Северна Македонија;
 • Работа на тековни проекти и активности;
 • Организација на состаноци, обуки и работилници;
 • Развивање на идеи и концепти за нови проекти.

Нудиме:

 • Можност за личен и професионален развој;
 • Стекнување на нови вештини и искуства со граѓански здруженија ;
 • Можност за учество во проекти на Здружението;
 • Финансиски надоместок во износ од 9 000 денари (бруто);

Времетрањето на практиканската работа е во период од три (3) месеци со флексибилно работно време, со можност за продолжување.

Доколку сте заинтересирани ве молиме вашето CV во европски формат на македонски јазик заедно да ги доставите во електронска верзија најдоцна до     година на е-маил адреса glasentekstilec@gmail.com, со назнака за која позиција аплицирате – Апликација за Практикант/-ка, најдоцна до 15 април 2019 година.

praktikant-1

Advertisements

Денот на женската борба – 8 Март 2019

По повод 8 Март, денот на женската борба за еднаквост, достоинствена плата и услови за работа, „Гласен Текстилец“ на 8 Март, организираше  настан под мотото:
“Денот на женската борба”.

 

Анализа на степенот на задоволство од механизмите за заштита на работничките права во Република Северна Македонија, од автор(к)ите: м-р Кире Василев, Мариглен Демири, Наташа Нешевска и Никола Штериов.

Анализа на степенот на задоволство од механизмите за заштита на работничките права во Република Северна Македонија, од автор(к)ите: м-р Кире Василев, Мариглен Демири, Наташа Нешевска и Никола Штериов.

Анализата насловена „Мерење на степенот на задоволство од механизмите за заштита на работничките права во Република Македонија“ има за цел да ги истражи ставовите на работниците во поглед на задоволството и ефикасноста од заштитните механизми за работничките права. При оценувањето на овие механизми, студијата доаѓа до заклучок дека синдикатите се најнепопуларен заштитен механизам, а најмалку непопуларни се невладините организации и апелационите судови. Целта на вака поставената студија е да им посочи на работниците и работодавачите на механизмите преку кои најбрзо можат да добијат исход на работните спорови пред институциите, без притоа да навлегува во содржината на таквите исходи. Студијата ги носи овие заклучоци преку три истражувачки алатки, а тоа се: истражување на јавното мислење, организирање на фокус групи и прибирање на информации од јавен карактер за работата на институциите.

helsinski logo

Анализа на стандардите за работнички права и нивна примена во Република Северна Македонија, од автор(к)ите: д-р Мирјана Најчевска, д-р Анета Цекиќ, д-р Ана Блажева, д-р Јордан Шишовски и м-р Соња Стојадиновиќ

Анализа на стандардите за работнички права и нивна примена во Република Северна Македонија, од автор(к)ите: д-р Мирјана Најчевска, д-р Анета Цекиќ, д-р Ана Блажева, д-р Јордан Шишовски и м-р Соња Стојадиновиќ.

helsinski logo

Анализата на стандардите за работнички права и нивна примена во Република Македонија е подготвена во рамките на проектот „Зголемување на продуктивноста преку подобрување на законската рамка за работните односи во Македонија” финансиран од Фондот за добро владеење на Велика Британија. Анализата има за цел да ги идентификува основните правци на развој на националната регулатива, која се однесува на заштитата на правата на работниците, нивото на усогласеност на регулативата со прифатените меѓународни стандарди и отстапувањата на праксатa, како од позитивните закони, така и од меѓународните стандарди.
Основните проблеми во примената на законодавството се прикажани преку вкрстување на генералната меѓународна нормативна рамка, во која се третираат заштитата на правата на работниците и минималните услови за работа, со основните законски решенија на национално ниво.
Од друга страна, проблемите се илустрирани со сумирањето на перцепциите на директните учесници во процесите на градење политики за заштита на работничките права, односно непосредна заштита на истите и директно се посочени промените кои треба да бидат направени. Анализата покажа дека има проблеми во соодветното транспонирање на стандардите и нормативните решенија на МОТ, Советот на Европа и ЕУ директивите, меѓутоа, дека главниот проблем се наоѓа во праксата и неисполнувањето на меѓународните обврски и законските решенија. Посебно внимание во анализата е посветено на актуелната институционална рамка за заштита на работничките права и улогата која треба да ја имаат различните носители на надлежности во оваа област. Оттука произлегува ставањето на
акцентот на синдикатите и синдикалната активност, како клучни актери во процесот на формулирање на најсодветните нормативни решенија и во делот на искористувањето на постоечките законски можности.
Имајќи го предвид ова, дадените препораки се однесуваат на соодветно прилагодување на законодавството со реалните потреби на работниците и работодавачите, по пат на пополнување на празнините на материјалната заштита, како и преку поедноставување и прецизирање на процедурите. Овие промени во праксата, би обезбедиле искористување на постоечките права и можности кои им стојат на располагање на работниците за нивна заштита
преку подигање на капацитетите на самите институции, соодветното приближување на законодавството до работниците и учество на државата во создавањето услови за фактичка заштита на работничките права гарантирани со меѓународните договори и националните закони.

Кристина Ампева: Достоинството на работниците и работничката класа е срозено, донесено на едно срамно и поразително ниво

Oбјавено на Февруар 28, 2019 од IL GRIDO DEL POPOLO

52842244_1001208810088383_8900616609043841024_n.jpg

Кристина Ампева е граѓански активист кој се залага за правата на работниците кои припаѓаат на текстилната, кожарската и чевларската индустрија.  Инаку таа е дел од проектот Гласен Текстилец,  невладина организација која е можеби е единствената во Македонија која сериозно им пристапува на проблемите поврзани со правата на работниците. Покрај професионалниот ангажман во приватниот живот е посветена сопруга и е мајка на три деца.

Вие сте една од ретките организации во Македонија, која ги застапува правата на работниците во вистинска смисла на зборот. Кажете ми дали во предвид доаѓаат само работниците во текстилната, кожарската и чевларската индустрија, или тоа важи за сите гранки?

Бидејќи членовите и основачите на Гласен Текстилец претежно се или биле вработени во текстилната индустрија, нашата  визија со години наназад беше актуелизирање на проблемите со прекршувањето на човековите и работничките права токму на овие работници/чки од овој сектор. Но последниов период од нас бараат помош и работници од останатиот сектор, што значи дека до сега не сме одбиле работник/чка поради тоа што ее во друг сектор. Бидејќи засегнати сме со колективниот договор за приватниот сектор од областа на стопанството, истите закони важат за работници кои работат и во маркети, во градежништво и во текстилна индустрија, нашата борба за унапредување на работничките права, услови и плати, важи за целиот приватен сектор.

До кој степен се загрозени работничките права во Македонија, и колку денес се работи на нивно подобрување?

Секој ден гледаме и слушаме тажни секојдневија на работници/чки. Од физичко насилство на работно место, до неисплаќање на неколку плати и придонеси на плати, мобинг и враќање на дел од плата назад кај работодавачот. Според тоа, можам слободно да кажам дека достоинството на работниците и работничката класа е срозено, донесено на едно поразително и срамно ниво. Колку се работи? Кој да работи? Две-три невладини организации? Кој е импактот кога нашите ингеренции се до одредена граница? Пример, во подготовка е законот за работни односи каде се вклучени репрезентативните синдикати, организација на работодавачи и Владата, поточно Министерството  за труд и социјална политика. Ние смееме да се вклучиме само со коментари. И тоа е некој плус, бидејќи порано не смеевме да се вклучиме ни со коментари. За жал, борбата за подобрување на работничките права остана на нас невладините организации.

Потребна ли е радикална промена во Законот за работни односи, кој во текот на овие триесет години беше усогласуван само за потребите на работодавачите?

Секако дека е потребна радикална промена во Законот. За работни односи, бидејќи како што и напишавте, низ годините беше  донесен наменски, според потребите на работодавачите. Истото го очекувам и во новиот закон кој е во подготовка, бидејќи главниот збор и конечни одлуки ги имаат работодавачите и репрезентативниот синдикат, Сојузот на синдикати на Македонија, ССМ. Сојузот на сисндикати на Македонија иако со ново раководство, не се чуствува некаква промена дека навидум го работат она поради кое постојат, унапредување и заштита на работничките права.

 Во последните триесет години сведоци сме на организирано систематско девастирање на синдикалното движење во Македонија. Каков поглед има Гласен Текстилец во однос на овој горлив проблем?

Како што напишав и погоре, јас мислам дека најмногу се радував на доаѓањето на новиот претседател Дарко Димовски на чело на ССМ. Сметав дека ќе се случат радикални промени, дека Живко Митревски ,  бившиот прв синдикалец ќе остане само една лоша дамка од минатото. Но не се случи ништо. Нашиот репрезентативен синдикат не се мрдна од фотелјата, не оди на терен на го слушне членството ниту се труди да добие ново членство. А зошто би, кога и вака и така не зависат од нивното членство, туку од големите синдикати кои ги финансираат  и кои поима немаат што ССМ (не)прави.  За жал, веќе не верувам во реформа на нашиот репрезентативен синдикат, туку очекувам да се роди нов, од работниците барем од приватниот сектор, кој ќе работи во согласност со името и значењето кое го има. Дотогаш, останува ние како организација да правиме притисок, да внимаваме какви закони и колективни договори се носат и се трудиме да гаснеме пожари кои секојдневно се случуваат.

 Дали и колку работниците во Македонија се запознаени со своите права кои им следуваат по закон, и постои ли воопшто интерес од нивна страна за тоа?

Генерално, добар дел од работниците знаат и можат да детектираат  кога им е прекршено некое право од работен однос, лесно доаѓаат до нашите телефонски броеви, не чуствуваат страв да не контактираат, прашаат, се консултираат како да се справат со одреден проблем. Често имаме средби, разговараме, посетуваат наши настани и активности и често и самите земаат учество, што ми е ептен драго. Последните два-три месеца, забележавме и една позитивна пракса додека траеше исплатата на регрес за годишен одмор за 2018 година, попознат како К15. 70% од работниците и работничките,побараа да им изготвиме барања а тие сами се упатија во подрачните единици на трудовиот инспекторат, што минатата година не беше случај, туку напротив. Минатата година тие бараа да останат анонимни, а нашите организации да стојат како подносители на претставките до трудовиот инспекторат. Што значи бележиме еден позитивен тренд и се надевам на уште поголемо охрабрување од нивна страна кога се работи за права од работен однос.

 Последниве неколку месеци сте предмет на отворени напади од некои истакнати членови на партијата Левица, кои како резултат на “Чилимановата” десоросиизација на Македонија, ве обвинуваат дека сте дел од НВО секторот во Македонија, финансиран со пари од разни меѓународни организации, меѓу кои и онаа на Џорџ Сорос, Отворено општество. Дали се издржани ваквите обвинувања упатени на ваша адреса?

Да,  како активисти и организација имавме проблем во минатите години  поради обвинувањата од страна на поранешната владеачка гарнитура и секако Чилиманов кој во тоа време направи некаква организација наречена СОС или во превод , Стоп операција Сорос во Македонија. Бевме нарекувани предавници, соросоиди, атакувани на телевизиите и социјалните мрежи со имиња и презимиња. Не бевме само ние под притисок и исплашени за нашата безбедност, туку и за безбедноста на нашите најблиски. Многу мрачен период за нас како организации и како активисти.

Морам да бидам искрена дека од страна на политичката партија Левица до сега немало атакт врз нас како Гласен Текстилец, ниту врз нашите активисти и членови. Напротив, многу нивни членови беа гости на наши настани и активности и навидум даваа поддршка на нашата работа. Не можам да ги ставам сите во ист кош поради тоа што еден од нив користи термин од типот соросоиди (со кои сака да навреди или не знам веќе што). Да, не е тајна дека невладините организации се финансирани од разни маѓународни организации вклучувајќи ја и онаа на Џорџ Сорос. Мене ми е сосем во ред, таква е и Гласен Текстилец и тоа ни дава барем нас, непристрасност при донесување одлуки, застапување, критикување на лоши политики на политичките партии во нашата држава и слично. Можам да говорам само за нашата организација, не се издржани таквите обвинувања, имаме мисија и визија, програма на делување и не одиме надвор од нашата зацртана цел, а тоа се унапредување на работничките права. Фондовите ни служат за постигнување на нашите цели. Поинаку не знам како би работеле независно од разни фактори, туку во служба на нашата целна група.

Има ли во моментов во Македонија, издржана, релевантна левичарска партија или организација, што може отворено да застане позади работничката класа во одбрана на нејзините интереси, правовремено одговарајќи на нејзините потреби, или се е сведено на гол популизам?

Кратко и јасно, нема. За жал.

Дали Гласен Текстилец има остварено одредена соработка со сродни организации на Балканот и пошироко, и на кое ниво се одвиваат тие?

Да, имаме соработка со организации  и независни синдикати од регионот кои работат на тема работнички права и социјална правда. Во регионот се многу повеќе и за некое чудо, нашата организација повеќе е позната и почитувана надвор од границите на нашата држава. Многу е важна таквата соработка бидејќи сметам дека само здружено може да се решаваат проблемите во  регионот  кои се исти кога станува збор за темите социјална правда и работнички права. Важна е комуникацијата, размената на информации и позитивни пракси.

 Како Гласен Текстилец се справува на терен со многуте случаи на прекршување на одредбите од Законот за работни односи, од страна на претприемачите и сопствениците на компании?

Како што е споменато и погоре, драго ни е што трендот кој го бележиме што работниците сами да ги бараат своите права преку инспекторатот за труд, е успех сам по себе за нашата мала организација. Од друга страна, и ние како невладина организација го користиме единствено тој механизам за утврдување и отстранување на некоја неправилност во работењето на даден работодавач. Успех е за нас што имаме и блиска соработка со дел од подрачните единици на трудовиот инспекторат. Но доколку се работи за потешки прекршувања на правата и доатоинството на вработени во одредена фирма, тогаш не бираме сретства со кои ќе се обидеме и во поголем дел од случаите им помогнеме на работниците. Некогаш тоа значи и прес конференција, некогаш е допис до работодавач. Медиумите многу помогнаа во подигање на свеста за соатојбата со работничките права, па добар број од случаи на потешки прекршувања на работничките права се надминати на начин што јавноста бурно реагира по наш допис до медиуми. Заклучок е дека сме активисти, кога имаме сознанија за повреда на права, не бираме на кој начин ќе делуваме се додека некој проблем не биде надминат.

И за крај, какви се плановите на оваа организација за во иднина на полето на нејзиното општествено делување?

Гласен Текстилец останува да го  работи она што најдобро го знае , а тоа се  работнички права. Следниот период планираме да организираме повеќе средби со работничките низ државата и се насочиме кон нивно синдикално описменување и здружување.  Да лобираме за подобри законски регулативи и унапредување на новиот Закон за работни односи .

Интервјуто го водеше: Гордан Стошевиќ

 

Известување во врска регрес за годишен одмор за ДГТУ “Бауер БГ” ДОО Скопје

лого рез

По нашето барање, извршен е инспекциски надзор од областа на работните односи во ДГТУ Бауер БГ ДОО Скопје и е констатирано дека

До Државниот инспекторат за труд биле поднесени неколку поединечни барања од работници на кои им престанал работниот однос кај наведениот работодавач, во кои е наведено дека не им е исплатен регрес за годишен одмор за 2018 година. По извршениот инспекциски надзор, е констатирано дека работодавачот на подносителите на барањата како и на останатите вработени кои имаат остварено право за исплата на регрес за годишен одмор за 2018 година, истиот не им го исплатил, по што согласно член 258 од ЗРО, донесено е решение со кое му е наложено на работодавачот во рок од одум дена истиот да го исплати и за постапувањето да го извести инспекторатот.

Во врска со нашите наводи од Барањето дека истиот работодавач на работниците не им исплатил регрес за годишен одмор за 2017 година, направен е инспекциски надзор во 2018 година и му е наложено на работодавачот со решение да го исплати регресот за годишен одмор. Работодавачот не постапил по решението, па  од страна на Државниот инспекторат за труд поведена е прекшочна постапка пред надлежен прекршочен орган.

Државниот инспекторат за труд направил се што е во нивна надлежност, а работниците можат да го побараат своето право за исплата на регрес за годишен одмор за 2017 година пред надлежен суд.

 

 

Анкетен прашалник за формите на модерно ропство во текстилната, кожарската и чевларската индустрија.

Почитувани,

Ве молиме да ја потполните оваа анкета која е дел од  проектот „Создади мрежа на знаење – препознај и пријави прекршување права“ како дел од програмата за доделување грантови на проектот „Стратешки партнерства за развивање на социјална агенда за промени: „Препознај, почитувај и остварувај права” спроведена од Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена Порта, финансиран од Европската Унија.

Оваа анкета е дел од проектот која има за цел опфаќајќи ја состојбата на текстилните работници во Македонија,  да добие јасна слика за формите на модерно ропство што се појавуваат во оваа гранка. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ-YmbX5q7IAFRjuEHRyWuyxDufGiE_UyugLrHeCRtH10tVw/viewform

Создади мрежа на знаење – препознај и пријави прекршување права

 

Здружението Гласен Текстилец  со проектот „Создади мрежа на знаење – препознај и пријави прекршувањe права“ ја има честа да биде дел од програмата за доделување грантови на проектот „Стратешки партнерства за развивање на социјална агенда за промени: „Препознај, почитувај и остварувај права” спроведена од Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена Порта,  финансиран од Европската Унија. Проектот ќе се имплементира од почетокот на месец Јануари 2019 до крајот на месец Јуни 2019 година опфаќајќи ја состојбата на текстилните работници во Македонија со цел добивање на јасна слика за формите на модерно ропство што се појавуваат во оваа гранка. Проектот има за цел да собере релевантни податоци и добиените резултати да ги доближи до јавноста, ресорните министерства, граѓаните, младите, работниците и да ги алармира и вклучи сите потребни страни во изнаоѓање на решенија за подобрување за првата на работниците.

48418663_10156864269534371_2522113381574377472_o

Граѓанска трибината во Штип: Фер општество – шанса за сите!

„Ние сме во постојана комуникација и надвор од трибината, сметам како граѓански сектор е многу важно што ги следите сите овие политики што се имплементираат и како се имплементираат.
Државниот инспекторат да објави број кој што не постоеше и нивната веб страна да почнe да функционира, бидејќи и не постоеше и да постапуваат по претставки коишто стигнуваат и од кај Вас и од кај нас и факт дека системот на инспекција во нашата држава бил срозен со години тоа ќе го потврдаат сите министри, не само инспекциските служби кои се во надлежност на трудот или социјална инспекција, туку и други инспекциски служби.


Затоа работиме на нивно јакнење на капацитет и Вас Ве вклучлуваме во нивното работење за да се покаже дека некој гледа како работи инспекциската служба.


Во делот на Законот за работни односи и колективните договори апсолутно ќе бидете вклучени, затоа што ние како земја се приклучивме кон Global Deal, и ако оваа држава одбиваше дека социјалниот дијалог треба да ги вклучи и граѓанските Здруженија, со пристапувањето кон Global Deal даваме можност и граѓанските Здруженија да учествуваат во социјалниот дијалог, знам дека ке имаме голем отпор од Синдикатите но заедно ќе го надминеме.

Исто така колективниот договор и во јавен и приватен сектор се отворени има групи кои работат и ќе Ве вклучиме и Вас.

Колективниот договор и законските решенија треба сигурноста да ја гарантираат, затоа треба да внимаваме што ставаме внатре, да не биде двосмислено, за да секој на различен начин го толкува.“ – Mila Carovska

 

Кратки видео материјали. #2видео

Кратки видео материјали на Гласен Текстилец.

Ви го претставуваме #2видео, можете да го погледнете тука: #видео2

Првото објавено видео можете да го погледнете овде

Овие видеа се дел од проектот на Гласен Текстилец Штип
“Организирани граѓани за Организирана Иднина“ за подигање на свеста на јавноста за работничките права во текстилната,кожарската и чевларската индустрија.
Видеата се финансиски поддржани од Олоф Палме Центар и Шведската Влада.

Ставовите изразени во ова видео не ги изразуваат ставовите на Олоф Палме Центар и Шведската Влада.